Journal archive for Google Scholar Robot!

Information & Communication Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطاتVolume 4, Number 16 (2018-7)


مدل‌ها و ساختارهای فراداده‌ای کتابخانه‌ای استاندارد برای وب معنایی
مدل‌ها و ساختارهای فراداده‌ای کتابخانه‌ای استاندارد برای وب معنایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزنامه‌نگاری ایران؛ بی‌آرمان و بی‌پیام زمان
روزنامه‌نگاری ایران؛ بی‌آرمان و بی‌پیام زمان
| [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات و چالش‌های فراروی آن
اطلاعات و چالش‌های فراروی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل احساس در شبکه‌های اجتماعی
تحلیل احساس در شبکه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دینامیک علم و تولیدات پژوهشی: شاخص‌ها، نمایه‌ها، قوانین آماری و مدل‌های ریاضی
دینامیک علم و تولیدات پژوهشی: شاخص‌ها، نمایه‌ها، قوانین آماری و مدل‌های ریاضی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ و تحول نشر
تاریخ و تحول نشر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان‌های یادگیرنده با تکیه‌بر مدیریت دانش و شبکه‌های اجتماعی
سازمان‌های یادگیرنده با تکیه‌بر مدیریت دانش و شبکه‌های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استناد یک اصل فراموش‌شدۀ علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی
استناد یک اصل فراموش‌شدۀ علمی در کتاب اصول و مبانی نشریات دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکۀ اجتماعی مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها
شبکۀ اجتماعی مجازی، فرصت‌ها و تهدیدها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشانه‌های ناآگاهی از سواد رسانه‌ای
نشانه‌های ناآگاهی از سواد رسانه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب دیپلماسی گفتمانی
نقد و بررسی کتاب دیپلماسی گفتمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعامل رسانه و پروتستانیسم 1950-2012
تعامل رسانه و پروتستانیسم 1950-2012
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌هایی دربارۀ چالش‌‌های گفتمانی ظریف
چالش‌هایی دربارۀ چالش‌‌های گفتمانی ظریف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌شناسی یغمای جَندَقی
کتاب‌شناسی یغمای جَندَقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الزامات الگو برای سامانه‌‌های پیشینه
الزامات الگو برای سامانه‌‌های پیشینه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیایی کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دیجیتالی
ارزیایی کیفیت خدمات در کتابخانه‌های دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه‌های دانشگاهی در عصر فناوری‌‌‌های نوین
کتابخانه‌های دانشگاهی در عصر فناوری‌‌‌های نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی
سنجش و ارزیابی خدمات اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اطلاعات از وادی نظریه‌پردازی تا عرصۀ روش‌شناختی: نقدی بر کتاب نظریه و روش در اطلاعات
اطلاعات از وادی نظریه‌پردازی تا عرصۀ روش‌شناختی: نقدی بر کتاب نظریه و روش در اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشر کتاب ایران به کجا می‌رود؟
نشر کتاب ایران به کجا می‌رود؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2018-10)


تحلیل متن‌کاوی از توییت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی
تحلیل متن‌کاوی از توییت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر آیین‌نامۀ ارتقاء اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور: آسیب‌شناسی و ارائۀ راهکارها
نقدی بر آیین‌نامۀ ارتقاء اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی کشور: آسیب‌شناسی و ارائۀ راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ‌های برند رسانه: پژوهش و نظریه‌پردازی دربارۀ نحوۀ حضور مصرف‌کنندگان در ساخت اجتماعیِ برندهای رسانه
فرهنگ‌های برند رسانه: پژوهش و نظریه‌پردازی دربارۀ نحوۀ حضور مصرف‌کنندگان در ساخت اجتماعیِ برندهای رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برندسازی رسانه با رویکردی سازمانی و مدیریت‌محور
برندسازی رسانه با رویکردی سازمانی و مدیریت‌محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آلتمتریکس برای متخصصان اطلاعات: گذشته، حال و آینده
آلتمتریکس برای متخصصان اطلاعات: گذشته، حال و آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست مدیریت رسانه :رشتۀ علمی یا گرایشی از حوزۀ مدیریت
نشست مدیریت رسانه :رشتۀ علمی یا گرایشی از حوزۀ مدیریت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شکل‌گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیانگذار مدیریت رسانه ایران
شکل‌گیری رشتۀ مدیریت رسانه از زبان بنیانگذار مدیریت رسانه ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی کتاب به نام نقد
معرفی کتاب به نام نقد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حلول و ظهور نقد تحصلی در مقالۀ «از کتابخانه و کتابداری تا مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی»
حلول و ظهور نقد تحصلی در مقالۀ «از کتابخانه و کتابداری تا مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و دانش‌شناسی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندیشه‌ای ژرف، ترجمه‌ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
اندیشه‌ای ژرف، ترجمه‌ای «آزاد» در کتابی نامتعهد به اصل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنگ روانی و علم ارتباطات: بررسی رابطه نهادهای امنیتی و علوم اجتماعی
جنگ روانی و علم ارتباطات: بررسی رابطه نهادهای امنیتی و علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخته‌پاره‌ها، درآمدی به فلسفۀ ارتباطات
تخته‌پاره‌ها، درآمدی به فلسفۀ ارتباطات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از برندسازی بخش عمومی تا برند ملی
از برندسازی بخش عمومی تا برند ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی
نقدی بر کتاب کتابداری پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتال
رهیافت‌های نظری برای فهم اطلاعات دیجیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه و آرشیو: معرفی و نقد کتاب کتابخانه‌ها و آرشیوها: بررسی مقایسه‌ای
کتابخانه و آرشیو: معرفی و نقد کتاب کتابخانه‌ها و آرشیوها: بررسی مقایسه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیاده‌‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
پیاده‌‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشر کتاب به کجا می‌رود؟
نشر کتاب به کجا می‌رود؟
| [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر: ابتذال در پژوهش ایران
سخن سردبیر: ابتذال در پژوهش ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2018-2)


اعتبارسنجی دایره‌المعارف‌های کودکان و نوجوانان: منتشرشده بین سال‌های 1390-1395
اعتبارسنجی دایره‌المعارف‌های کودکان و نوجوانان: منتشرشده بین سال‌های 1390-1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آرشیو و اجتماع: آرشیو را با نوشتن آغاز کنیم
آرشیو و اجتماع: آرشیو را با نوشتن آغاز کنیم
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه‌های عمومی در خدمت ترویج علم
کتابخانه‌های عمومی در خدمت ترویج علم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابفروشی های آنلاین پدیده ای نوین در عصر تجارت الکترونیک
کتابفروشی های آنلاین پدیده ای نوین در عصر تجارت الکترونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هم‌نویسندگی بر پایه ویکی‌نویسی، نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری
هم‌نویسندگی بر پایه ویکی‌نویسی، نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی در فضای اطلاعات
معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی در فضای اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)
نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرآیند
پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرآیند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی دوباره بر حقوق نرم‌افزارها، آن‌چه کتاب حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار به ما می‌آموزد
تأملی دوباره بر حقوق نرم‌افزارها، آن‌چه کتاب حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار به ما می‌آموزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب پیام اجتماعی رسانه
نقد کتاب پیام اجتماعی رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای عملی در روش‌های پژوهش کیفی، معرفی و نقد کتاب راهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند
راهنمای عملی در روش‌های پژوهش کیفی، معرفی و نقد کتاب راهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتابشناسی پروفسور حمید مولانا
نقدی بر کتابشناسی پروفسور حمید مولانا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟
چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی استرالیا
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی استرالیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب گویا
نقد کتاب گویا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب دستورالعمل‌های چاپ مقالات براساس رهنمودهای انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)
نقد و بررسی کتاب دستورالعمل‌های چاپ مقالات براساس رهنمودهای انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی که بارها باید خواند: نقدی بر کتاب نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
کتابی که بارها باید خواند: نقدی بر کتاب نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا ساده‌نوشتن ما را از علمی‌نوشتن بازمی‌دارد؟
آیا ساده‌نوشتن ما را از علمی‌نوشتن بازمی‌دارد؟
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2017-8)


میانکنش‌پذیری پایگاه‌های اطلاعاتی در محیط داده‌های پیوندی
میانکنش‌پذیری پایگاه‌های اطلاعاتی در محیط داده‌های پیوندی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عصر دیجیتال: کاربرد فناوری رایانش ابری در کتابخانۀ دیجیتالی
عصر دیجیتال: کاربرد فناوری رایانش ابری در کتابخانۀ دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازنمایی پیوندهای مفهومی سه نظریۀ رفتار اطلاعاتی بر بنیاد فرایند معنابخشی
بازنمایی پیوندهای مفهومی سه نظریۀ رفتار اطلاعاتی بر بنیاد فرایند معنابخشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اینترنت و هویت در ایران: (تحلیل ثانویۀ تحقیقات کمی موجود طی سالهای 1382 - 1395)
اینترنت و هویت در ایران: (تحلیل ثانویۀ تحقیقات کمی موجود طی سالهای 1382 - 1395)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خدمات اینترنتی در کتابخانه‌های عمومی
خدمات اینترنتی در کتابخانه‌های عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیفتگان و عاشقان کتاب: نقد و بررسی کتاب شیفتگان کتاب
شیفتگان و عاشقان کتاب: نقد و بررسی کتاب شیفتگان کتاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیبلیومتریکس، آلتمتریکس و تأثیر پژوهش؛ راهنمای کتابداران در قرن 21
بیبلیومتریکس، آلتمتریکس و تأثیر پژوهش؛ راهنمای کتابداران در قرن 21
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست نقد و بررسی دایرهالمعارف هنر
نشست نقد و بررسی دایرهالمعارف هنر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی و اصول مدیریت دانش
مبانی و اصول مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموختن پرواز: یادگیری مدیریت دانش کاربردی از سازمانهای پیشرو و یادگیرنده
آموختن پرواز: یادگیری مدیریت دانش کاربردی از سازمانهای پیشرو و یادگیرنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی
روش پژوهش کیفی در علوم اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آینده پژوهی رسانه
آینده پژوهی رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی نو به مدیریت رسانه
نگاهی نو به مدیریت رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد کتاب شناخت روابط عمومی
معرفی و نقد کتاب شناخت روابط عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از سرمایۀ شهرتی تا شهرت رسانهای
از سرمایۀ شهرتی تا شهرت رسانهای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست‌نگاری مطبوعات کودک و نوجوان پس از انقلاب اسلامی
فهرست‌نگاری مطبوعات کودک و نوجوان پس از انقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیبرنتیک: نظریۀ عمومی کنترل مکانیسمها در سیستمهای مکانیکی و ارگانیکی
سیبرنتیک: نظریۀ عمومی کنترل مکانیسمها در سیستمهای مکانیکی و ارگانیکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه‌های سیار
رهنمودهای ایفلا برای کتابخانه‌های سیار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش‌شناسی
بازشناختی از دانش‌شناسی: دیدگاهی واگرا یا همگرا در علم اطلاعات و دانش‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزنامه‌نگاری شهروندی؛ فرصتی که ممکن است به تهدید تبدیل شود
روزنامه‌نگاری شهروندی؛ فرصتی که ممکن است به تهدید تبدیل شود
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2016-10)


نقش طرح های رده بندی کتابخانه ای برای سازماندهی دانش اسلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: پیمایشی از محققان و دانشمندان کتابداری و اطلاع رسانی
نقش طرح های رده بندی کتابخانه ای برای سازماندهی دانش اسلامی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: پیمایشی از محققان و دانشمندان کتابداری و اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی فلسفی رده‌بندی مردمی و نقد و بررسی آن
مبانی فلسفی رده‌بندی مردمی و نقد و بررسی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر نقش شبکه های اجتماعی تحقیقاتی در توسعه فعالیت های علمی پژوهشگران
تأملی بر نقش شبکه های اجتماعی تحقیقاتی در توسعه فعالیت های علمی پژوهشگران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

محققان پراستناد در تامسون رویترز چگونه مشخص می‌شوند؟
محققان پراستناد در تامسون رویترز چگونه مشخص می‌شوند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش 2.0 و آیندۀ سواد اطلاعاتی
پژوهش 2.0 و آیندۀ سواد اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چرا نقد کتاب بنویسیم؟
چرا نقد کتاب بنویسیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشست نقد و بررسی دانش‌نامه جهانی‎شدن
نشست نقد و بررسی دانش‌نامه جهانی‎شدن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر نقد: پاسخی بر نقد علم‌سنجی
نقدی بر نقد: پاسخی بر نقد علم‌سنجی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روایت در پژوهش‌های علوم اجتماعی: معرفی روش‌های کیفی
روایت در پژوهش‌های علوم اجتماعی: معرفی روش‌های کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ ترجمه در ایران
تاریخ ترجمه در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دیدار با مشاهیر نشر کتاب ایران (نگاهی به مجموعه مشاهیر نشر کتاب ایران)
دیدار با مشاهیر نشر کتاب ایران (نگاهی به مجموعه مشاهیر نشر کتاب ایران)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشمند و ناتمام نگاهی به کتاب اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه
ارزشمند و ناتمام نگاهی به کتاب اخبار و اعلان کتاب و کتابخانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست‎گذاری رسانه‌ای، مفاهیم و نظریه ها نقد و بررسی کتاب سیاست‎گذاری رسانه ای
سیاست‎گذاری رسانه‌ای، مفاهیم و نظریه ها نقد و بررسی کتاب سیاست‎گذاری رسانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب روزنامه آذربایجان: نخستین روزنامه فکاهی و طنز در ایران
نقدی بر کتاب روزنامه آذربایجان: نخستین روزنامه فکاهی و طنز در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب روان شناسی رسانه
نقدی بر کتاب روان شناسی رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دستنامۀ چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری
دستنامۀ چگونگی تنظیم چکیده در نشریات ادواری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش راه دور و کتابخانه های دیجیتال
آموزش راه دور و کتابخانه های دیجیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانه‌های دیجیتال
استانداردهای ذخیره و حفاظت در کتابخانه‌های دیجیتال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از کتابخانه و کتابداری تا مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی نقدی بر کتاب مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی
از کتابخانه و کتابداری تا مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی نقدی بر کتاب مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر
سخن سردبیر
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2017-1)


تازه های نشر
تازه های نشر
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی مفهوم، کارکرد و جایگاه سازمان‌دهی اطلاعات در مدل‌های مدیریت دانش سازمانی
واکاوی مفهوم، کارکرد و جایگاه سازمان‌دهی اطلاعات در مدل‌های مدیریت دانش سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا رسانه پیام است؟ واکنش‌ها و برداشت‌ها به ارتباطات بحران از طریق توئیتر، وبلاگ‌ها و رسانه‌های سنتی
آیا رسانه پیام است؟ واکنش‌ها و برداشت‌ها به ارتباطات بحران از طریق توئیتر، وبلاگ‌ها و رسانه‌های سنتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای در ایران امروز
ضرورت توجه به سواد رسانه‌ای در ایران امروز
| [PDF-FA] | [XML] |

از خواندن رهایی نداریم
از خواندن رهایی نداریم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روند جهانی تحولات در کتابداری و اطلاع‌رسانی: تئوری و عمل
روند جهانی تحولات در کتابداری و اطلاع‌رسانی: تئوری و عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانۀ همراه: از ابزار تا کاربر
کتابخانۀ همراه: از ابزار تا کاربر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه کتابخانه در زندگی کاربر
جایگاه کتابخانه در زندگی کاربر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نحوۀ نگارش نقد کتاب علمی برای انتشار در یک مجله علمی: مبتنی ‌بر مرور متون
نحوۀ نگارش نقد کتاب علمی برای انتشار در یک مجله علمی: مبتنی ‌بر مرور متون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست
مدیریت دانش: کنکاشی در عوامل شکست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هزارواژۀ علوم انسانی و نگاهی از جنس علم اطلاعات و دانش‌شناسی
هزارواژۀ علوم انسانی و نگاهی از جنس علم اطلاعات و دانش‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اصول و روش‌‌های پژوهش کیفی
اصول و روش‌‌های پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی‌های رقابتی رسانه
استراتژی‌های رقابتی رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (کتاب اول)
تحلیل گفتمان رسانه‌های جهان (کتاب اول)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب روانشناسی خبر
نقدی بر کتاب روانشناسی خبر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های اروپایی: کدام ساختار، کدام سیاست و کدام هویت؟!
رسانه‌های اروپایی: کدام ساختار، کدام سیاست و کدام هویت؟!
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربه‌های پژوهشگر ایرانی: نقد و بررسی کتاب در حسرت فهم درست
تجربه‌های پژوهشگر ایرانی: نقد و بررسی کتاب در حسرت فهم درست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی وبگاه برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
طراحی وبگاه برای کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حفاظت در کتابخانه‌های دیجیتالی
حفاظت در کتابخانه‌های دیجیتالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی فناوری‌های کتابخانه‌ای، نقدی بر کتاب «فناوری‌های کتابخانه‌ای و ارائه خدمات به کاربران: برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کاربرد»
ارزیابی فناوری‌های کتابخانه‌ای، نقدی بر کتاب «فناوری‌های کتابخانه‌ای و ارائه خدمات به کاربران: برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی و کاربرد»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فراداده‌ها، موتورهای کاوش و میان‌کنش‌پذیری
فراداده‌ها، موتورهای کاوش و میان‌کنش‌پذیری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طبقه‌بندی و توسعۀ علوم
طبقه‌بندی و توسعۀ علوم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی و نبود مباحث مدیریتی
گرایش مدیریت کتابخانه های دانشگاهی و نبود مباحث مدیریتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2016-9)


اخلاق پژوهش: چگونه با افرادی که در مطالعات پژوهشی شرکت می‌کنند، رفتار کنیم؟
اخلاق پژوهش: چگونه با افرادی که در مطالعات پژوهشی شرکت می‌کنند، رفتار کنیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی پژوهش‌های دانشجویی حوزۀ علوم انسانی
آسیب‌شناسی پژوهش‌های دانشجویی حوزۀ علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای حرفه روابط عمومی مناسب است؟(یک تأمل انتقادی)
آیا استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای حرفه روابط عمومی مناسب است؟(یک تأمل انتقادی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش‌های مدیریت رسانه‌ها در ایران
چالش‌های مدیریت رسانه‌ها در ایران
| [XML] |

گرافیک خبری و اطلاع رسان
گرافیک خبری و اطلاع رسان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبدیل ایده‌ها به فیلمنامه: نقد و بررسی کتاب نویسندگی برای سینما و تلویزیون
تبدیل ایده‌ها به فیلمنامه: نقد و بررسی کتاب نویسندگی برای سینما و تلویزیون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب«طراحی پژوهش‌های اجتماعی» و ارائه مدلی جدید: مدل هشت‌ضلعی پژوهشگر
نقدی بر کتاب«طراحی پژوهش‌های اجتماعی» و ارائه مدلی جدید: مدل هشت‌ضلعی پژوهشگر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌ارزیابی سیاست(از مفهوم تا اجرا)؛ رویکرد آینده‌پژوهی به سیاست‌گذاری
پیش‌ارزیابی سیاست(از مفهوم تا اجرا)؛ رویکرد آینده‌پژوهی به سیاست‌گذاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

خط‌مشی سرقت ادبی: نزاع بر سر سیاست‌های نوین اطلاعاتی
خط‌مشی سرقت ادبی: نزاع بر سر سیاست‌های نوین اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داده‌های پیوندی و تعامل با کاربر: مسیری رو به جلو
داده‌های پیوندی و تعامل با کاربر: مسیری رو به جلو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی و روش‌های آموزش سواد اطلاعاتی
مبانی و روش‌های آموزش سواد اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی از برآمدن تا انقلاب
تاریخ چاپ و نشر کتاب فارسی از برآمدن تا انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بنیان‌های فلسفی روش‌های تحقیق کمی، کیفی و آمیخته
بنیان‌های فلسفی روش‌های تحقیق کمی، کیفی و آمیخته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی«شیوه‌های استناد در متون علمی»
نقد و بررسی«شیوه‌های استناد در متون علمی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق؟ نقدی بر کتاب«حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای»
حقوقی برای رسانه یا رسانه‌ای برای حقوق؟ نقدی بر کتاب«حقوق مالکیت فکری آفرینش‌های رسانه‌ای»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب«فلسفۀ ارتباطات»
نقد و بررسی کتاب«فلسفۀ ارتباطات»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد کتاب«جهانی‌شدن اخبار»
معرفی و نقد کتاب«جهانی‌شدن اخبار»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معنا در رسانه: گفتگو، مناظره و مباحثه
معنا در رسانه: گفتگو، مناظره و مباحثه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب «گزارشگری برای روزنامه‌نگاران»
نقد کتاب «گزارشگری برای روزنامه‌نگاران»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی
مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروین اعتصامی: اختر چرخ ادب در دفتر چرخ قلم
پروین اعتصامی: اختر چرخ ادب در دفتر چرخ قلم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترجمه‌های جمعی دانشجویی: نقدی بر ترجمه«تعامل اطلاعاتی انسان»
ترجمه‌های جمعی دانشجویی: نقدی بر ترجمه«تعامل اطلاعاتی انسان»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد «مأخذشناسی وقف»
معرفی و نقد «مأخذشناسی وقف»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نه‌چندان استوار در چهار گام نخست، نقدی بر «دانشنامه ایران»
نه‌چندان استوار در چهار گام نخست، نقدی بر «دانشنامه ایران»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر: خسران نقدنشدن برخی آثار
سخن سردبیر: خسران نقدنشدن برخی آثار
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2015-9)


تازه های نشر
تازه های نشر
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانۀ تخصصی به‌مثابه حافظۀ سازمانی
کتابخانۀ تخصصی به‌مثابه حافظۀ سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مروری بر «پیوندهای مفهومی» در گزیده‌ای از «نظریه‌های رفتار اطلاعاتی»
مروری بر «پیوندهای مفهومی» در گزیده‌ای از «نظریه‌های رفتار اطلاعاتی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کجا دانند حال ما! گوشه‌ای از چالش‌های تألیف فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان
کجا دانند حال ما! گوشه‌ای از چالش‌های تألیف فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان
| [PDF-FA] | [XML] |

چگونه نقد کتاب بنویسیم ؟
چگونه نقد کتاب بنویسیم ؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب های تخصصی
نقد کتاب های تخصصی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کالبدشناسی و اعتبار‌سنجی کتاب‌های دانشگاهی موردپژوهی کتاب «آشنایی با علم‌سنجی»
کالبدشناسی و اعتبار‌سنجی کتاب‌های دانشگاهی موردپژوهی کتاب «آشنایی با علم‌سنجی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعه‌اطلاعاتی ایمن: چالش‌های اخلاقی، حقوقی و سیاسی
جامعه‌اطلاعاتی ایمن: چالش‌های اخلاقی، حقوقی و سیاسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی: نقد کتاب‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی
نقد شفاهی: نقد کتاب‌های علم اطلاعات و دانش‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد شفاهی: نقد و بررسی کتاب فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان
نقد شفاهی: نقد و بررسی کتاب فرهنگنامۀ زنان ایران و جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فوکوس گروه به‌مثابه پژوهش کیفی
فوکوس گروه به‌مثابه پژوهش کیفی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مبانی مدیریت دانش هم‌افزا
مبانی مدیریت دانش هم‌افزا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های الکترونیک
رسانه‌های الکترونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب دوجلدی خاطرات یک روزنامه‌فروش
نقدی بر کتاب دوجلدی خاطرات یک روزنامه‌فروش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل شبکه‌های اجتماعی همراه با آموزش نرم‌افزارهای تحلیل شبکۀ «نودایکس ال» و «گفی»
تحلیل شبکه‌های اجتماعی همراه با آموزش نرم‌افزارهای تحلیل شبکۀ «نودایکس ال» و «گفی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان اخبار: رویکردی عملیاتی
زبان‌شناسی و تحلیل گفتمان اخبار: رویکردی عملیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازخوانی تاثیرات متقابل سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست در عصر اطلاعات
بازخوانی تاثیرات متقابل سازمان‌های اطلاعاتی و سیاست در عصر اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب‌شناسی وسایل ارتباطی نوین
آسیب‌شناسی وسایل ارتباطی نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر کتابخانۀ ابن شهرآشوب
درآمدی بر کتابخانۀ ابن شهرآشوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی
آشنایی با پایگاه‌های اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتاب مدیریت پروژه در کتابخانه‌ها ، آرشیوها و موزه‌ها
نقدی بر کتاب مدیریت پروژه در کتابخانه‌ها ، آرشیوها و موزه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید کتاب (از ابتدا تا انتها)
تولید کتاب (از ابتدا تا انتها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گذری و نظری آیینه‌ای بر تحولات و پیشرفت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
گذری و نظری آیینه‌ای بر تحولات و پیشرفت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهترین حقایق: اطلاعات در عصر اطلاع‌رسانی
بهترین حقایق: اطلاعات در عصر اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سخن سردبیر: رسانه‏ های اجتماعی رسانه غالب عصر شبکه
سخن سردبیر: رسانه‏ های اجتماعی رسانه غالب عصر شبکه
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2015-6)


فهرست لاتین
فهرست لاتین
| [PDF-FA] | [XML] |

کتاب، ارتباطات میان‌فردی و توسعه
کتاب، ارتباطات میان‌فردی و توسعه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت کلان‌داده‌های پژوهشی: نقشی نوین برای کتابخانه‌های دانشگاهی
مدیریت کلان‌داده‌های پژوهشی: نقشی نوین برای کتابخانه‌های دانشگاهی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوشتار درمانی
نوشتار درمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعامل انسان و اطلاعات در جامعۀ اطلاعاتی
تعامل انسان و اطلاعات در جامعۀ اطلاعاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عرضۀ کتاب‌های خارجی و مسائل حقوقی آن
عرضۀ کتاب‌های خارجی و مسائل حقوقی آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استراتژی در فرهنگ و رسانه
استراتژی در فرهنگ و رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرگذشت «پداگوژی» در گذر زمان
سرگذشت «پداگوژی» در گذر زمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‌درسی: شایست‌ها و ناشایست‌ها
کتاب‌درسی: شایست‌ها و ناشایست‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش های تحقیق پایه و کاربردی برای کتابداران
روش های تحقیق پایه و کاربردی برای کتابداران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پاسخ به مقالۀ نقد «کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق»
پاسخ به مقالۀ نقد «کتاب‌شناسی منطق و تاریخ منطق»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی نشر کتاب در حوزۀ روابط‌عمومی
ارزیابی نشر کتاب در حوزۀ روابط‌عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شهر الکترونیک یا ارائۀ الکترونیکی خدمات شهری
شهر الکترونیک یا ارائۀ الکترونیکی خدمات شهری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش تحقیق: روش سرقت علمی و انحطاط و انزوال تحقیق
روش تحقیق: روش سرقت علمی و انحطاط و انزوال تحقیق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‌شناسی تحقیق در علوم‌اجتماعی
روش‌شناسی تحقیق در علوم‌اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پُر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی
پُر، اما ناپرداخته! نقدی بر کتاب روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاریخ ارتباط‌جمعی
تاریخ ارتباط‌جمعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«اصول روزنامه‌نگاری» یا اصول گریز از روزنامه‌نگاری
«اصول روزنامه‌نگاری» یا اصول گریز از روزنامه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«خبر نرم» کتابی که همه باید بخوانند
«خبر نرم» کتابی که همه باید بخوانند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کمپین دیپلماسی رسانه ای
کمپین دیپلماسی رسانه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دین رسانه‌ای یا رسانۀ دینی: چالش‌ها و راهکارها
دین رسانه‌ای یا رسانۀ دینی: چالش‌ها و راهکارها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی فلسفی به روابط‌عمومی دوفضایی
نگاهی فلسفی به روابط‌عمومی دوفضایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش درآمدی بر دیداری سازی اطلاعات
پیش درآمدی بر دیداری سازی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه‌ها و کتابداران: گذر از وب ۰/۱ به وب ۰/۲
کتابخانه‌ها و کتابداران: گذر از وب ۰/۱ به وب ۰/۲
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری اطلاعات برای حرفه‌مندان اطلاع‌رسانی
معماری اطلاعات برای حرفه‌مندان اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر نظریۀ انتقادی اطلاعات؛ رویکرد دیالکتیکی در بومی‌سازی دانش
نقدی بر نظریۀ انتقادی اطلاعات؛ رویکرد دیالکتیکی در بومی‌سازی دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

صنعت نشر و نقش ناشران در تولید محتوا
صنعت نشر و نقش ناشران در تولید محتوا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2015-9)


فهرست لاتین
فهرست لاتین
| [PDF-FA] | [XML] |

اقتصاد بیمار نشرکتاب های ارتباطات و روزنامه نگاری
اقتصاد بیمار نشرکتاب های ارتباطات و روزنامه نگاری
| [PDF-FA] | [XML] |

در مطالعات کیفی نیاز به « بلوغ روش شناختی »
در مطالعات کیفی نیاز به « بلوغ روش شناختی »
| [PDF-FA] | [XML] |

بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران: مروری بر متون
بازاریابی در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی ایران: مروری بر متون
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جنبه های پژوهشی فرآیند نمایه سازی
جنبه های پژوهشی فرآیند نمایه سازی
| [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای جامع نگارش مقاله علمی
راهنمای جامع نگارش مقاله علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

زیباسازی کتابخانه با خرج کم! نقد و بررسی کتاب « شاداب سازی محیط کتابخانه های عمومی »
زیباسازی کتابخانه با خرج کم! نقد و بررسی کتاب « شاداب سازی محیط کتابخانه های عمومی »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جامعۀ شبکه ای 1: بنیادها و کارکردها
جامعۀ شبکه ای 1: بنیادها و کارکردها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آداب معنابافی در عصر ما
آداب معنابافی در عصر ما
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد معیار
نقد معیار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعۀ اقتصاد دانش محور
نقش نظام حقوق مالکیت فکری در توسعۀ اقتصاد دانش محور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها
سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آموزش نشر و نگارش در علم اطلاعات و دانش شناسی (همراه با نقد اثر آشنایی با نشر و ویراستاری)
آموزش نشر و نگارش در علم اطلاعات و دانش شناسی (همراه با نقد اثر آشنایی با نشر و ویراستاری)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانشنامه ای برای کتاب و نشر
دانشنامه ای برای کتاب و نشر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضعف اخلاقی در ترجمۀ « فساد در رسانه ها »
ضعف اخلاقی در ترجمۀ « فساد در رسانه ها »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصاحبه؛ چیستی، ارکان، شیو ه ها و ریخت شناسی نقد و بررسی « کتاب کوچک مصاحبه »
مصاحبه؛ چیستی، ارکان، شیو ه ها و ریخت شناسی نقد و بررسی « کتاب کوچک مصاحبه »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های مدیریت راهبردی در رسانۀ ملی اثر حسن خجسته نقدی برکتاب « مدیریت رسانه »
چالش های مدیریت راهبردی در رسانۀ ملی اثر حسن خجسته نقدی برکتاب « مدیریت رسانه »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان سازی رسانه ای از نظر تا عمل نقدی بر « درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی »
جریان سازی رسانه ای از نظر تا عمل نقدی بر « درآمدی بر نقش رسانه ها در جریان سازی »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سواد رسانه ای در تئوری و عمل
سواد رسانه ای در تئوری و عمل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازتعریفی از روابط عمومی در عصر اطلاعات و ارتباطات: نقدکتاب روابط عمومی 2
بازتعریفی از روابط عمومی در عصر اطلاعات و ارتباطات: نقدکتاب روابط عمومی 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزنامه نگاری؛ از گفتمان سازی تا پرتره نویسی نقدی بر کتاب « روزنامه نگاری در جهان معاصر »
روزنامه نگاری؛ از گفتمان سازی تا پرتره نویسی نقدی بر کتاب « روزنامه نگاری در جهان معاصر »
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

از خبرنویسی تا خبر رادیویی: ضرورت شناخت شنوندگان
از خبرنویسی تا خبر رادیویی: ضرورت شناخت شنوندگان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرجع شناسی و نیاز به شناخت منابع مرجع لاتین نقد و بررسی کتاب مرجع شناسی لاتین
مرجع شناسی و نیاز به شناخت منابع مرجع لاتین نقد و بررسی کتاب مرجع شناسی لاتین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و مدیریت وب گاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
طراحی و مدیریت وب گاه کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابهام زدایی از اف.آر.بی.آر. به شیوه ماکسول
ابهام زدایی از اف.آر.بی.آر. به شیوه ماکسول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی
رفتار اطلاعاتی: یک غریزه تکاملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رشد منابع به اصطلاح علمی و ضرورت نقد آنها
رشد منابع به اصطلاح علمی و ضرورت نقد آنها
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2014-6)


محیط وب به مثابه موضوع تحقیق: مروری بر مباحث پژوهشی وب بنیاد
محیط وب به مثابه موضوع تحقیق: مروری بر مباحث پژوهشی وب بنیاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پروژۀ کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی: بازتاب یک تجربه ملی
پروژۀ کتابخانه دیجیتالی دفتر تبلیغات اسلامی: بازتاب یک تجربه ملی
| [PDF-FA] | [XML] |

تألیفِ بی تألیف نقدی بر پدیدۀ کتاب نویسی و کتاب سازی در ایران
تألیفِ بی تألیف نقدی بر پدیدۀ کتاب نویسی و کتاب سازی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تولید دانش یا کپی دانش
تولید دانش یا کپی دانش
| [PDF-FA] | [XML] |

مبانی نگارش مقاله و زندگی نامۀ علمی
مبانی نگارش مقاله و زندگی نامۀ علمی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نظریۀ علم نگاهی فرانظری به بنیادهای علم جدید
نظریۀ علم نگاهی فرانظری به بنیادهای علم جدید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش
مطالعه موردی: طرح تحقیق و روش های پژوهش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد مستعار ماجراجویی مستعارنویسی
نقد مستعار ماجراجویی مستعارنویسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر انواع نقد و کارکردهای آن
درآمدی بر انواع نقد و کارکردهای آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ممیزی کتاب و مشکلات آن
ممیزی کتاب و مشکلات آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی دانشنامۀ مطبوعات ایران
نقد و بررسی دانشنامۀ مطبوعات ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی حقوق مالکیت فکری در ایران نقدی بر کتاب
واکاوی حقوق مالکیت فکری در ایران نقدی بر کتاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مالکیت فکری پیش نیاز توسعۀ پایدار
مالکیت فکری پیش نیاز توسعۀ پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استناد در منابع علمی پزشکی سبک استناد ونکوور
استناد در منابع علمی پزشکی سبک استناد ونکوور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای نگارش و ارائه شفاهی نگارش علمی به انگلیسی برای غیرانگلیسی زبان ها
راهنمای نگارش و ارائه شفاهی نگارش علمی به انگلیسی برای غیرانگلیسی زبان ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی
دانش و یادگیری: مبانی نظریه ارتباط گرایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزنامه نگاری در رسانه های اجتماعی
روزنامه نگاری در رسانه های اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شیوه نگارش در رسانه ها
شیوه نگارش در رسانه ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ژئوپلوتیک، اطلاعات و ارتباطات
ژئوپلوتیک، اطلاعات و ارتباطات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیام های نوشتاری در روابط عمومی ها
پیام های نوشتاری در روابط عمومی ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز
قدرت ارتباطات یا قدرت اطلاعات نقدی بر نظریه قدرت شبکه ای مانوئل کاستلز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

گوگول در خدمت کتابخانه ها نقد و بررسی کتاب "گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات"
گوگول در خدمت کتابخانه ها نقد و بررسی کتاب "گوگل برای کتابداران و متخصصان اطلاعات"
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تنزیل شهریار در سایه تکریم کتابشناسی (سیدمحمدحسین) شهریار
تنزیل شهریار در سایه تکریم کتابشناسی (سیدمحمدحسین) شهریار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت فرآیندهای رقومی سازی اسناد و مدارک
مدیریت فرآیندهای رقومی سازی اسناد و مدارک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل‌های مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کتابخانه‌ها
مدل‌های مدیریت، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در کتابخانه‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابداری و اطلاع رسانی در ایران نگاهی همه جانبه به رشته و حرفه
کتابداری و اطلاع رسانی در ایران نگاهی همه جانبه به رشته و حرفه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مصورسازی اطلاعات رویکردی نوین در بازنمایی علم
مصورسازی اطلاعات رویکردی نوین در بازنمایی علم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت تحول در ساختار سالنامۀ آماری ایران نگاهی به ویرایش انگلیسی سالنامۀ آماری ایران 1390 به عنوان کتاب مرجع
ضرورت تحول در ساختار سالنامۀ آماری ایران نگاهی به ویرایش انگلیسی سالنامۀ آماری ایران 1390 به عنوان کتاب مرجع
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب و ضرورت بازتعریف آن
کتاب و ضرورت بازتعریف آن
| [PDF-FA] | [XML] |

فهرست
فهرست
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2015-2)


پیوند نظریه‌های ارتباطات با فعالیت‌ها و مباحث علم اطلاعات و دانش‌شناسی
پیوند نظریه‌های ارتباطات با فعالیت‌ها و مباحث علم اطلاعات و دانش‌شناسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

دانش عمومی: آنجا که نیاز به استناد نیست
دانش عمومی: آنجا که نیاز به استناد نیست
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب گویا، ابزاری برای مطالعه به شیوه نوین
کتاب گویا، ابزاری برای مطالعه به شیوه نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نشر کتاب دیروز، امروز، فردا
نشر کتاب دیروز، امروز، فردا
| [PDF-FA] | [XML] |

نگاهی به کتاب جامعه‌شناسی روزنامه‌نگاری
نگاهی به کتاب جامعه‌شناسی روزنامه‌نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه کتابخانه‌ها در جهان نوین
جایگاه کتابخانه‌ها در جهان نوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونگی انجام تحقیق عملی (اقدام پژوهی)
چگونگی انجام تحقیق عملی (اقدام پژوهی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نواندیشی در حوزه رفتار اطلاعاتی: رهنمودهایی نظری و کاربردی
نواندیشی در حوزه رفتار اطلاعاتی: رهنمودهایی نظری و کاربردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرست کتاب‌های فارسی شده چاپی
فهرست کتاب‌های فارسی شده چاپی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

نشر کتاب‌های مرجع در ایران
نشر کتاب‌های مرجع در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری
نظام حقوقی حاکم بر مدیریت جمعی مالکیت فکری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«ماهیت حق تألیف و نشر و نحوه حمایت از آن»؛ نقدی بر کتاب «سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»
«ماهیت حق تألیف و نشر و نحوه حمایت از آن»؛ نقدی بر کتاب «سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر»
| [PDF-FA] | [XML] |

روش تحقیق (مجموعه مفاهیم، روش‌ها و ابزارهای مورد نیاز)
روش تحقیق (مجموعه مفاهیم، روش‌ها و ابزارهای مورد نیاز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیوند رسانه و ورزش
پیوند رسانه و ورزش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا
حقوق مخاطب در برابر رسانه‌های جمعی ایران، انگلیس و آمریکا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبکه‌های اجتماعی در محیط وب 2
شبکه‌های اجتماعی در محیط وب 2
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه تیتر بنویسیم؟
چگونه تیتر بنویسیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش‏ شناسی آینده‏ نگاری
روش‏ شناسی آینده‏ نگاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

چرخش های مفهومی و دگرگونی های ساختاری ژورنالیسم سیر تحول و تکامل ژورنالیسم
چرخش های مفهومی و دگرگونی های ساختاری ژورنالیسم سیر تحول و تکامل ژورنالیسم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روزنامه‌نگاری عملی؛ از خبرنویسی تا وبلاگ‌نویسی نقدی بر کتاب «روزنامه ‏نگاری عملی پژوهش در مدیریت رسانه»
روزنامه‌نگاری عملی؛ از خبرنویسی تا وبلاگ‌نویسی نقدی بر کتاب «روزنامه ‏نگاری عملی پژوهش در مدیریت رسانه»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

معرفی و نقد کتابنامه تفکیک
معرفی و نقد کتابنامه تفکیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

استانداردهای فنی و ابعاد حقوقی رایانش ابری در ایران
استانداردهای فنی و ابعاد حقوقی رایانش ابری در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تازه های بازار
تازه های بازار
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل وب .,2: هنر توانمند‏سازی برخط مشتری و علم مشتری مداری
تحلیل وب .,2: هنر توانمند‏سازی برخط مشتری و علم مشتری مداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتاب‏‏شناسی منطق و تاریخ منطق
کتاب‏‏شناسی منطق و تاریخ منطق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب «مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌‌رسانی»
تأملی بر سهم مؤلف در نگارش کتاب‌‌های تألیفی: موردپژوهی کتاب «مدیریت ارتباطات برای کتابداران و متخصصان اطلاع‌‌رسانی»
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دایره المعارف ادبیات کودک یا کتابشناسی آثارمناسب؟ کدامیک ؟
دایره المعارف ادبیات کودک یا کتابشناسی آثارمناسب؟ کدامیک ؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد شاخص‌های عملکرد کتابخانه بر اساس استاندارد ایزو 11620
کاربرد شاخص‌های عملکرد کتابخانه بر اساس استاندارد ایزو 11620
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فهرستگان مجازی
فهرستگان مجازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فصلنامه نقد کتاب اطلاع ‏رسانی و ارتباطات
فصلنامه نقد کتاب اطلاع ‏رسانی و ارتباطات
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles