فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس با فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی: تهران، خیابان انقلاب، بین صبا و فلسطین، شماره1080، موسسه خانه کتاب
صنوق پستی:313-13145
تلفن:66966205
دورنگار:66415360
پست الکترونیکی: Information@faslnameh.org/ kol1383@yahoo.com
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات:
http://icbr.faslnameh.org/find-1.57.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب