فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات- هیات تحریریه
معرفی فصلنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

سردبیر
دکتر داریوش مطلبی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام شهرری (dariushmatlabi@yahoo.com)

 اعضای هیئت علمی
دکتر نجلا حریری، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران (nadjlahariri@gmail.com
دکتر مسعود کوثری، استادیار دانشگاه تهران (mkousari@ut.ac.ir)
دکتر سید وحید عقیلی، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز (seyed-vahid-aqili@yahoo.com)
دکتر احمد توکلی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، مدیر مسئول انتشارات ثانیه و کارشناس ارتباطات (tavakoli1336@gmail.com)
دکتر علی جلالی دیزجی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی(dizaji@yahoo.com)
دکتر یزدان منصوریان، دانشیاردانشگاه خوارزمی(y.mansourian@gmail.com)
دکتر مهدی علیپورحافظی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی (meh.hafezi@gmail.com)

مدیر داخلی
منیره عدلی (monireh.adli.com)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطات:
http://icbr.faslnameh.org/find.php?item=1.41.12.fa
برگشت به اصل مطلب