Journal archive for Google Scholar Robot!

Information & Communication Quarterly Book Review

فصلنامه نقد کتاب اطلاع رسانی و ارتباطاتVolume 4, Number 13 (2018-2)


اعتبارسنجی دایره‌المعارف‌های کودکان و نوجوانان: منتشرشده بین سال‌های 1390-1395
اعتبارسنجی دایره‌المعارف‌های کودکان و نوجوانان: منتشرشده بین سال‌های 1390-1395
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آرشیو و اجتماع: آرشیو را با نوشتن آغاز کنیم
آرشیو و اجتماع: آرشیو را با نوشتن آغاز کنیم
| [PDF-FA] | [XML] |

کتابخانه‌های عمومی در خدمت ترویج علم
کتابخانه‌های عمومی در خدمت ترویج علم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابفروشی های آنلاین پدیده ای نوین در عصر تجارت الکترونیک
کتابفروشی های آنلاین پدیده ای نوین در عصر تجارت الکترونیک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هم‌نویسندگی بر پایه ویکی‌نویسی، نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری
هم‌نویسندگی بر پایه ویکی‌نویسی، نقدی بر کتاب مقدمه‌ای بر علم اطلاعات و فناوری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی در فضای اطلاعات
معماری اطلاعات: طراحی و یکپارچه‌سازی در فضای اطلاعات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
دولت 2.0: رسانه‌های اجتماعی برای خدمات دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)
نقد و بررسی کتاب تجاری‌سازی دانش در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها (مفاهیم، الزامات و روش‌ها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرآیند
پژوهش میان‌رشته‌ای: نظریه و فرآیند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأملی دوباره بر حقوق نرم‌افزارها، آن‌چه کتاب حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار به ما می‌آموزد
تأملی دوباره بر حقوق نرم‌افزارها، آن‌چه کتاب حمایت‌های حقوقی از پدیدآورندگان نرم‌افزار به ما می‌آموزد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
کتابی بومی برای روزنامه‌نگاران آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
رسانه‌های نوین و مسائل اجتماعی جدید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب پیام اجتماعی رسانه
نقد کتاب پیام اجتماعی رسانه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهنمای عملی در روش‌های پژوهش کیفی، معرفی و نقد کتاب راهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند
راهنمای عملی در روش‌های پژوهش کیفی، معرفی و نقد کتاب راهنمای عملی تحلیل گفت‌وگو، گفتمان و سند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقدی بر کتابشناسی پروفسور حمید مولانا
نقدی بر کتابشناسی پروفسور حمید مولانا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟
چگونه پیایندها در مارک ایران توصیف می شوند؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی استرالیا
استانداردها و رهنمودهای کتابخانه‌های عمومی استرالیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد کتاب گویا
نقد کتاب گویا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
پیاده‌سازی فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقد و بررسی کتاب دستورالعمل‌های چاپ مقالات براساس رهنمودهای انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)
نقد و بررسی کتاب دستورالعمل‌های چاپ مقالات براساس رهنمودهای انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کتابی که بارها باید خواند: نقدی بر کتاب نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
کتابی که بارها باید خواند: نقدی بر کتاب نظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آیا ساده‌نوشتن ما را از علمی‌نوشتن بازمی‌دارد؟
آیا ساده‌نوشتن ما را از علمی‌نوشتن بازمی‌دارد؟
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles